สังเกตตนเองอาการโควิด-19

สังเกตตนเองอาการโควิด-19

สังเกตตนเอง – ไข้ มากกว่า 37.5 องศา เจ็บคอ อ่อนเพลีย

ด้วยความปรารถดี

สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย