สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 6

สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 6

สารวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 6

https://drive.google.com/file/d/0BwcvVXKCOf6ndEdUZ1ZfaGhTTHc/view?usp=sharing&resourcekey=0-sibRN-0UGa3198CTjgWpxg

หน้า
2 แนะนำผลงานวิจัย
5 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนักวิจัย
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT

Loading

สารวิจัย เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา