สารวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

สารวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

สารวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1qIKVzMR6mFbD_qRhsWu380noC2o1K-pM/view?usp=sharing

หน้า
2 แนะนำผลงานวิจัย
5 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนักวิจัย
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT

Loading

สารวิจัย เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา