สารวิจัย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1

สารวิจัย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1

สารวิจัย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1mBoG19qp4NwX9rvPYVfCbeO46Hd9PRJb/view?usp=sharing

หน้า
2 แนะนำผลงานวิจัย
5 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนักวิจัย
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT

Loading

สารวิจัย เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา