ประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 3

ประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 3

เพื่อจัดประชุมทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564  และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รูปแบบออนไลน์

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว