เชิญเข้าร่วม อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

เชิญเข้าร่วม อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” แบบออนไลน์

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่  25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

วิทยากร

รศ.ดร.โกศล มีคุณ                   อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศ.ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน        สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ลงทะเบียนที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา