เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดงานในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและ เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยใน ระดับชาติแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์นักวิจัยนิสิตนักศึกษาและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษานั้น สนใจสมัครเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ https://research.psru.ac.th/PER2022 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 15  ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055 -267038 ต่อ 7230 หรือโทรสาร 055-267038

E-mail: pibulresearch@gmail.com

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล