เชิญอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

เชิญอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเรื่องการปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ถ้าท่านมีความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯจำนวน 7 เล่ม พร้อมระบุระดับการวิจัยและชื่อโจทย์วิจัยด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจนโดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองพร้อมทั้งนำส่งข้อมูกในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด มายังอีเมล:Mittary.research22@gmal.com โดยเอกสารต้องถึงกลุ่มการกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใน วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 610 5356

Loading

ข่าว ทุนวิจัย