เชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 14

เชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 14

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่WWW.COUNCIL-UAST.COM ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมกาพันธ์ 2565 และสำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: council.staff1.23@gmail.com หรือติดต่อโทร. 053-942879

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล