เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเรียนเชิญอธิการบดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือผู้ยื่นขอจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์และเพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร ในวันที่  25-27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Team ค่าลงทะเบียนท่านละ 1990 บาท ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวง และกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 12-241-7191-5

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา