เชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

เชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเรียนประชาสัมพันธ์คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 16-17ธันวาคม 2564ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยและเขียนคู่มือปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการที่ต้องการได้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยนำมาสู่กรพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไปโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 6000 บาท ผู้เข้าร่วมการอบรมมีสิทธิ์เบิกคำลงทะเบียนและคำใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ worow.coundil-uast.com  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ 087-177-7866หรือ email : councilstaff123@gmail.com

 

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา