แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2564

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2564

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2561-2564

ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

https://drive.google.com/file/d/1ZVI2QOOIeV_6cgwAaSdFBDLcjqYPfUEN/view?usp=sharing

Loading

เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา