แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563-2566

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563-2566

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563-2566

ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

https://drive.google.com/file/d/1z6My9yMVDQD098FnKCjPtJ9ASoEgpka7/view?usp=sharing

Loading

เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา