สำนักการศึกษาเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์การขอข้อมูลเพื่อการวิจัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษาเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์การขอข้อมูลเพื่อการวิจัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษาเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการขอข้อมูลเพื่อการวิจัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้นิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่ประสงค์จะเก็บข้อมูลการวิจัยจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ทราบโดยทั่วกัน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02376631ต่อ3478

Loading

ข่าว