มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเรียนเชิญอธิการบดี/หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการปีที่ 19

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเรียนเชิญอธิการบดี/หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการปีที่ 19

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเรียนเชิญอธิการบดี/หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม-ธันวาคม) นั้นมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2565 มกราคม-มิถุนายน) ในเดือนมิถุนายน 2565 ท่านสามารถส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0452837702

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล