มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 9 th International Symposium on the Fusion Science and Technologies(ISFT2022)และ The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSICON) ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี(เขตเหนือ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.035709097

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล