เรียนเชิญอธิการบดีประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนเชิญอธิการบดีประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรียนเชิญอธิการบดีประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารสาระคาม / วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal)เป็นการเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยวิชาการความรู้ด้านวิชาชีพการศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์: 043-754416

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล