ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 7 ฉบับ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 7 ฉบับ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 7 ฉบับ 2

เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร ตามเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว