แสดงความยินดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เป็นอธิการบดี มรธ.

แสดงความยินดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เป็นอธิการบดี มรธ.

ด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา