ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2563

ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือการจัดการทุนต่างๆ แก่นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา