ประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

ประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการดำเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อประเด็นหลัก “ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพมหานคร: เมืองแห่งสุขภาวะ และวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย” โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจสก.) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา