โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลพัฒนาตำบล (TCNAP) ในรูปแบบ inforgraphic

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลพัฒนาตำบล (TCNAP) ในรูปแบบ inforgraphic

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลพัฒนาตำบล (TCNAP) ในรูปแบบ inforgraphic

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 2127 อาคาร 2 ชั้น 12 เวลา 9.00-12.00 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา