ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : ประเด็นสังคมสูงวัย และทุนท้าทาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : ประเด็นสังคมสูงวัย และทุนท้าทาย

สถาบันวิจัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : ประเด็นสังคมสูงวัย และทุนท้าทายไทย เพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็นผู้สูงอายุ และท้าทายเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา