การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการการวิจัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการการวิจัย

โดยมี รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย เป็นวิทยากร

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting แบบออนไลน์

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว