การพัฒนาแผนงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาแผนงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG สำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting แบบออนไลน์

       

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว