จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้เปิดงาน

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เข้าสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting แบบออนไลน์

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว