การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2565

เพื่อพิจารณา วาระต่างๆ

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. ผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ฝึกหัด (Trainee)
3. โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้น สำหรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในร่วมพิจารณา

ดร.ผ่องศรี เวสารัช – ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ หมากผิน – กรรมการ
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตโม,ผศ.ดร. – กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนพล ทองยืน – กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ – กรรมการ
นางสาวมุทิวา จอกแก้ว – กรรมการ
นายประวิทย์ แจ่มพงษา – กรรมการ
ดร.วีรชัย คำธร – เลขานุการ
นางสาวสุชาดา ธโนภานุวัฒน์ – ผู้ช่วยเลขานุการ
นายบุญชัย เอื้ออรุณกิจ – ผู้ช่วยเลขานุการ

ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 26 เมษายน 2565

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว