สารวิจัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

สารวิจัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

สารวิจัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

https://drive.google.com/file/d/13u51VL4ahVF_bexdRA5jHM2QJlLnQ0cP/view?usp=sharing

หน้า
2 แนะนำผลงานวิจัย
5 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนักวิจัย
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT

Loading

สารวิจัย เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา