สารวิจัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 4

สารวิจัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 4

สารวิจัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 4

https://drive.google.com/file/d/1qo1nw049_78sULzg82HRRUEiaT4C0DIX/view?usp=sharing

หน้า
2 แนะนำผลงานวิจัย
5 วิจัยรับใช้ชุมชน
6 กิจกรรม
8 เกร็ดความรู้
9 การจัดการความรู้
10 ประชาสัมพันธ์
10 แนะนำนักวิจัย
11 นวัตกรรมสารสนเทศ/IT

สารวิจัย เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา