โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 (SAR 22)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 (SAR 22)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 (SAR 22)

  • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
  • เพื่อให้กรรมการดำเนินงานและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมมือกันจัดทำรายงานการประเมินตนเองพร้อมร่วมกันวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 22 (SAR 22)
  • เพื่อจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง สำหรับรองรับการประเมินภายในของ มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ณ อีโค่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ

โดยมี ผศ.ลัดดา เสนาวงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว