การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจรณาทุนต่างๆโดยมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมพิจารณา

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว