โครงการ“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการ“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2.เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย
3.เพื่อให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4.เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้มั่นใจว่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
5) ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมีผู้ร่วมประเมิน
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว