โครงการอภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

โครงการอภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการอภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่ออภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยดีเด่น และเพื่อพิจารณาเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา
รองศาสตราจารย์โกศล มีคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
ดร.จินตนาภา โสภณ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 2126 – 2127 อาคาร 2 ชั้น 12

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว