ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG”

ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG”

เชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมฟัง โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG”

โดยวิทยากร – ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 10.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว