เชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรีครบรอบ 74 ปี

เชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรีครบรอบ 74 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรีครบรอบ 74 ปี 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีผลงานวิจัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รวมเปิดงาน

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว