การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำกลุ่มรัตนโกสินทร์ (๒) ประชุมในกลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์

โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รวมเปิดงาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว