เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2565

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2565

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
*ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565
**ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมตลอดหลักสูตรและผ่านแบบทดสอบจึงได้รับวุฒิบัตร

***สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว