การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2565

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2565

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2565
เรื่อง “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม”

เล่มรายงานการสืบเนื่อง

https://drive.google.com/file/d/10f-TxfDDZr5nK4xtlpFAQTsAhWbzzS0B/view?usp=share_link

 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภายใต้ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาสัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

Loading

ประชุมวิชาการระดับชาติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา