ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2566

เพื่อจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2566 ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์วิจัย แผนปฏิบัติการ แผนประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริการวิชาการ และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตาม

ณ วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565  ณ  Bay Window @ Sea Hotel อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว