อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2565

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2565

สถาบันวิจัย และพัฒนา ได้จัด โครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2565

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เข้าสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยวิทยากร – รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.

  • คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.

  • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกรรมการสมทบ

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว