เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570

เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570

เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2566- 2570 เพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาและเป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาและเป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2579 และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2566 – 2570  จะมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย รวมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบกลไกและการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา     แผนยุทธศาสตร์วิจัย จึงประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต

PDF – ยุทธศาสตร์ที่ 1.pdf

LinK1 แบบสอบถาม – https://www.dru.ac.th/s/5ycen

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

PDF –  ยุทธศาสตร์ที่ 2.pdf

LinK2 แบบสอบถาม – https://www.dru.ac.th/s/5yceo

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุคเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศ

PDF – ยุทธศาสตร์ที่ 3.pdf

LinK3 แบบสอบถาม – https://www.dru.ac.th/s/5ycep

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน

PDF – ยุทธศาสตร์ที่ 4.pdf

LinK4 แบบสอบถาม – https://www.dru.ac.th/s/5yceq

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ กลไก และการบริหารงานวิจัย

PDF – ยุทธศาสตร์ที่ 5.pdf

LinK5 แบบสอบถาม – https://www.dru.ac.th/s/5ycer

แผนงานสำคัญ/แผนงาน

PDF – แผนงานสำคัญ/แผนงาน.pdf

LinK แบบสอบถาม – https://www.dru.ac.th/s/5yces

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความร่วมมือท่านและบุคลากรในหน่วยงานร่วมแสดงความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์วิจัย พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้ – 18 มกราคม 2566

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว