มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

     ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม Miracle Grand Ballroom A-B ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งบชาติ (สปสช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศเจตนารมย์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” เป็นความร่วมมือพัฒนากลไกขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องเสริมสร้างกลไกภาคประชาชนสังคมเข้มแข็งผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้มอบหมายให้ ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ “กรุงเทพฯ เมืองสุขภาวะปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในงานนี้ด้วย

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว