โครงการ ASEAN- India Collaborative R&D (ACRD) Scheme 2022

โครงการ ASEAN- India Collaborative R&D (ACRD) Scheme 2022

ด้วย ASEAN Secretariat ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN- India Collaborative R&D (ACRD) Scheme 2022 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และส่งเสริมการแบ่งปันเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการวิจัยขั้นสูงระหว่างนักวิจัยประเทศในภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมืออื่น 1 ระหว่างภูมิภาคอาเชียนและสาธารณรัฐอินเดีย เชื่อมโยงเครือข่ายหรือโครงการวิจัยของภูมิภาคอาเซียนและประเทศอินเดียในปัจจุบัน และพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์และสถาบัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมการทำวิจัยและการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการรุ่นใหม่

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-IndiaCollaborative R&D (AICRD) Scheme 2022 ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเดิมได้ตามเอกสารดังปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.00 น. (ตามเวลาของสาธารณรัฐอินเดีย) หากประสงค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Raj Kumar Sharma ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ shara_ rk@nic.in หรือ ASEAN Secretariat ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Science&TechnologyDivision@asean.org

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ

Loading

ข่าว ทุนวิจัย