ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๑๑

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๑๑

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบีงวิจัย ครั้งที่ ๑๑ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถัมภ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ IEEE SMC THAILAND CHAPTER สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๑๑”วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovationfor Creative Communities towards Sustainable Development)

ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ ยุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่QR code ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการ+โปสเตอร์

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล