ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “Graduate School Conference 2023”

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “Graduate School Conference 2023”

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “Graduate School Conference 2023” ขึ้น

ในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกซน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากร/นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมงานประขุมวิชาการๆ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 ๒๑๖๐ ๑๑๗๔ หรือ http://www.conferencegadssu.ac.th ทั้งนี้

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการ+โปสเตอร์

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล