ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้คณาจารย์นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรภายนอก ท้องถิ่นและชุมชน ได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ ๒) เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาจัดนิทรรศการสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)และ ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้งสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากผลงานวิจัย

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ได้ที่ https://sites.google.com/view/researchtru (สแกน QR Code) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0-๓๖๖๑-๑๒๐๑

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+โครงการ+กำหนดการ+โปสเตอร์

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล