วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร สุขศึกษา ซึ่งมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ISSN Print: 0125-0744, ISSN Online: 2697-5734) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัยในด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งนี้ ปัจจุบันวารสารสุขศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล ICI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2563-2567

ในการนี้ คุณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ดั้งนั้นจึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน หรือผู้สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษา โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความผ่านระบบ ThauO

ได้ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/muhed/index

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล