ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ ๒

ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ ๒

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได้กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ ๒

ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ ในกลุ่มสาขานุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับภาคีเครือข่าย ในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

08-6383-1640

เอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์+โปสเตอร์

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล