ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย New Security Challenges and Democracy

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 2141 9611 โทรสาร 0 2143 8177

เอกสารดาวน์โหลด
โครงการ+กำหนดการ

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล