อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หรือในชื่อภาษาอังกฤษ คือ Project on Ethical Principles for Research Involving Humans Training “Human Subject Protection” 1/2023 (English online training) 19 February 2023 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในที่นี้มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนทั้งหมด 173 คน โดยแบ่งเป็นบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 140 คน และบุคคลภายนอกที่สนใจ 33 คน สำหรับบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบ่งเป็น อาจารย์ 6 คน นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก 15 คน ปริญญาโท 119 คน

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว